Tvangsopløsning

Kapitalselskaber, såsom aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), er forpligtede til at overholde forskellige regler vedrørende ledelse, revision og årsrapportering. Manglende overholdelse af disse regler kan føre til, at Erhvervsstyrelsen anmoder domstolene om at iværksætte tvangsopløsning af selskabet.

Et selskab skal have en lovlig ledelsesstruktur, der er ansvarlig for dets handlinger. Hvis en direktør træder tilbage eller dør, skal en ny direktør udpeges, og denne ændring skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, så myndighederne og øvrige interessenter kan identificere selskabets ledelse. Ligeledes er der regler for revision og indsendelse af årsrapporter.

Hvis disse regler ikke overholdes, kan Erhvervsstyrelsen anmode om tvangsopløsning af selskabet. Herefter sender Erhvervsstyrelsen sagen til skifteretten, som står for den praktiske opløsning af selskabet. I Storkøbenhavn (København, Glostrup, Frederiksberg og Lyngby retskredse) er det dog Sø- og Handelsretten, der behandler sager om tvangsopløsning.

Contract decree of divorce (dissolution or cancellation) of marriage

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Tvangsopløsning af et selskab kan ske, hvis det ikke indsender årsrapport rettidigt, mangler revisor, har ulovlig ledelsesstruktur eller tab af kapital. Erhvervsstyrelsen informerer selskabet og giver en frist til rettelser, ellers udløser det tvangsopløsning i skifteretten

Mit selskab er sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen

Hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, bør du først bekræfte med myndigheden og undersøge årsagen til tvangsopløsningen. Evaluer årsagerne, søg professionel rådgivning inden for selskabsret, og reager hurtigt, især hvis du finder tvangsopløsningen uberettiget

Jeg ønsker at nedlukke mit selskab

Lukning af dit selskab kræver omhyggelig planlægning og overholdelse af lovgivningen. Følg en professionel tilgang ved at evaluere virksomhedens økonomi, navigere i beslutningsprocessen, overholde juridiske krav, informere interessenter og håndtere forpligtelser og skattemæssige overvejelser.

Vores kunde er under tvangsopløsning

Håndtering af en kunde, hvis selskab står over for tvangsopløsning, kræver nøje kommunikation, undersøgelse af kundens økonomi og professionel rådgivning

Kontakt os

Tøv endelig ikke med at tage kontakt til os, hvis du har yderligere spørgsmål, eller ønsker at indgå i et samarbejde med os.

Contract decree of divorce (dissolution or cancellation) of marriage

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Tvangsopløsning: Et selskab kan tvangsopløses, hvis:

• Selskabet ikke har indsendt sin årsrapport rettidigt.

• Selskabet mangler en revisor, medmindre selskabet lovligt har undladt revision af årsrapporten.

• Selskabet ikke har en lovlig ledelsesstruktur.

• Det er umuligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede virksomhedsadresse.

• Selskabet ikke har reageret på tab af kapital.

• Selskabet ikke har registreret lovlige eller reelle ejere.

Før Erhvervsstyrelsen iværksætter tvangsopløsning, informeres selskabet om de forhold, der skal rettes op på for at undgå tvangsopløsning. Selskabet vil typisk få en kort frist til at rette sig og en manglende efterlevelse vil resultere i, at selskabet sendes til tvangsopløsning i skifteretten uden yderligere varsel.

Når skifteretten modtager en sag om tvangsopløsning af et selskab fra Erhvervsstyrelsen, vurderer skifteretten, om der skal indkaldes en repræsentant fra selskabets ledelse til et møde. Hvis nødvendigt, skal repræsentanten give oplysninger om selskabets aktiver, passiver og andre relevante forhold.
Baseret på selskabets økonomiske situation, og eventuelle andre væsentlige oplysninger om virksomheden, afgør skifteretten, hvordan selskabet skal opløses.

Som udgangspunkt bliver der ikke indkaldt til møde i Sø- & Handelsretten, idet der i stedet udpeges en likvidator, som modtager sagen. Likvidator vil ofte være en af Sø- & Handelsrettens faste medhjælpere. I disse tilfælde vil likvidator tage stilling til, om selskabet er solvent og dermed skal opløses ved solvent likvidation, eller om selskabet er insolvent og skal opløses ved konkursbehandling. Likvidator indgiver konkursbegæring, hvis selskabet er insolvent, hvilket ofte er tilfældet.

Tvangsopløsning kan ske på tre måder:

Dette indebærer lukning af virksomheden uden formel opløsningsprocedure. Det kan forekomme, hvis virksomheden ikke har aktiver til at dække omkostningerne ved opløsningsprocessen, og der ikke er nogen, der er villige til at stille sikkerhed for disse omkostninger. Skifteretten bruger ikke formløs opløsning, hvis yderligere undersøgelser, såsom karantæneundersøgelser af en eller flere personer i ledelsen, er nødvendige.

Denne mulighed ses ikke benyttet ved Sø- & Handelsretten.

Skifteretten kan opløse et selskab ved konkurs, hvis selskabet ikke kan betale sine kreditorer som aftalt efterhånden som deres krav forfalder, og hvis der er værdier af en vis størrelse i selskabet. Det vil ofte være den udpegede likvidator, der foretager denne vurdering, men skifteretten har også mulighed for at tage et selskab under konkursbehandling uden forudgående likvidationsbehandling.

Ved konkurs sælges alle værdier, og overskuddet fordeles blandt selskabets kreditorer efter konkursordenen. Hvis det ser ud til at der er for få værdier til at dække omkostningerne til konkursbehandlingen, vil Erhvervsstyrelsen stille sikkerhed for omkostningerne til konkursbehandlingen, hvis de har indgivet anmodningen om tvangsopløsning.

Hvis der er mistanke om, at der er omstødelige forhold (forfordeling af kreditorer) fra tidligere handler eller betalinger i selskabet, kan skifteretten også indlede konkursbehandling, selvom der ikke umiddelbart er aktiver i selskabet.

Et selskab kan lukkes ved frivillig likvidation, når selskabet er solvent. Indledningsvis bemærkes i den forbindelse, at en frivillig likvidation er en længere proces, som kan strække sig over mange måneder, inden selskabet er fuldstændigt ”afviklet”, og hvor selskabets kreditorer – i perioden, hvor likvidationen pågår – har mulighed for at gøre krav gældende over for selskabet.

Beslutningen skal træffes på en generalforsamling, og generalforsamlingen vælger samtidig en likvidator, der skal håndtere ledelsen og de praktiske opgaver i forbindelse med likvidationen.

Beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen, og selskabet ændrer status til ”under frivillig likvidation”.

Selskabet kan i denne afviklingsperiode udbetale løn til medarbejderne og afholde udgifter til andre nødvendige omkostninger.

Når samtlige aktiviteter er blevet afviklet, kan generalforsamlingen træffe beslutning om, at selskabet lukkes. Dette forudsætter, at der er blevet udarbejdet et likvidationsregnskab af selskabets revisor, der godkendes samtidig med beslutningen om at gennemføre den frivillige likvidation.

Det bemærkes, at beslutningen om at gennemføre den frivillige likvidation tidligst kan træffes tre måneder efter offentliggørelse af beslutningen om at træde i frivillig likvidation.

Såfremt selskabet ikke når at blive lukket inden fristen for indlevering af årsrapport for de seneste regnskabsår, skal selskabet på vanligvis indlevere årsrapport for den afsluttede regnskabsperiode.

Ved konkurs sælges alle værdier, og overskuddet fordeles blandt selskabets kreditorer efter konkursordenen. Hvis det ser ud til at der er for få værdier til at dække omkostningerne til konkursbehandlingen, vil Erhvervsstyrelsen stille sikkerhed for omkostningerne til konkursbehandlingen, hvis de har indgivet anmodningen om tvangsopløsning.

Hvis der er mistanke om, at der er omstødelige forhold (forfordeling af kreditorer) fra tidligere handler eller betalinger i selskabet, kan skifteretten også indlede konkursbehandling, selvom der ikke umiddelbart er aktiver i selskabet.

Mit selskab er sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis dit selskab er blevet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen? Dette kan være en bekymrende situation, men det er vigtigt at tackle den korrekt, og nedenfor kan du få nogle overordnede guidelines, som kan hjælpe dig med at navigere gennem processen.

Først og fremmest bør du bekræfte, at meddelelsen om tvangsopløsning er korrekt ved at kontakte Erhvervsstyrelsen eller den relevante myndighed for at få alle detaljer/oplysninger om årsagen til tvangsopløsningen, herunder eventuelle muligheder for at rette op på situationen.

Det er herefter nærliggende at vurdere årsagerne til tvangsopløsningen. Dette kan skyldes manglende indsendelse af årsrapport, manglende betaling af gebyrer eller andre administrative problemer, herunder korrekt registrering af selskabets ledelse m.v. Det er væsentligt at få indblik i årsagen/årsagerne bag tvangsopløsningen for at udvikle en strategi og håndtere den konkrete situation bedst muligt.

Det kan være fornuftigt at konsultere en professionel rådgiver med erfaring inden for selskabsret og tvangsopløsning/konkurs. Vi vil i den forbindelse kunne være behjælpelige med at vurdere mulighederne for dig.

Hvis du mener, at tvangsopløsningen er uberettiget, kan det overvejes at indgive en klage eller anke til de relevante myndigheder. Det anbefales i den henseende, at der reageres øjeblikkeligt, ligesom det anbefales at antage en advokat.

Uanset årsagerne til tvangsopløsningen er det vigtigt at adressere og løse de underliggende problemer. Dette kan omfatte indsendelse af manglende regnskaber, betaling af ubetalte afgifter og gebyrer eller andre nødvendige tiltag for at komme i overensstemmelse med loven/selskabets forpligtelser.

Hvis tvangsopløsningen ikke kan forhindres, kan overvejelser om at oprette et nyt selskab eller overføre/erhverve aktiver til et eksisterende selskab være relevante, og sådanne overvejelser skal tillige eksekveres i overensstemmelse med gældende love og regler og ved en korrekt værdiansættelse, hvorfor det også i denne situation skal anbefales, at man rådfører sig hos en advokat/revisor.

Endelig, hvis beslutningen er at lade selskabet blive opløst, skal de nødvendige formelle procedurer følges for at lukke selskabet, herunder indsendelse af dokumenter til Erhvervsstyrelsen og betaling af eventuelle resterende forpligtelser.

Det bemærkes, at ovenstående alene er udtryk for generel vejledning, og det nøjagtige forløb vil variere afhængigt af de specifikke omstændigheder, og selskabets konkrete forhold.

Det anbefales derfor til enhver tid at søge rådgivning fra en professionel advokat til at håndtere situationen korrekt.

Jeg ønsker at nedlukke mit selskab

At lukke dit selskab kan være en kompleks og følelsesmæssigt udfordrende proces, men med den rette planlægning, rådgivning og overholdelse af lovgivningen, kan det gennemføres på en professionel, ansvarlig og bekymringsfri måde.

Der er flere skridt og overvejelser, du bør tage hensyn til for at sikre en glat og lovlig afvikling af din virksomhed.

Inden du fortsætter med nedlukningen, er det afgørende at gennemgå din virksomheds økonomiske status. Dette omfatter først og fremmest at opgøre alle aktiver, passiver og forpligtelser. Hvis der er økonomiske udeståender, må det overvejes, om der realistisk kan udarbejdes en plan for at afvikle dem.

Vurder om nødvendigt processen for at træffe beslutningen om at lukke selskabet sammen med din bestyrelse eller partnere. Dette vil sikre, at alle relevante interessenter er enige om beslutningen og de næste skridt.

Overvej de juridiske forpligtelser og krav i forbindelse med nedlukning af dit selskab i henhold til dansk lovgivning. Du kan have forpligtelser over for kreditorer, ansatte og skattemyndighederne, som skal opfyldes.

Kommunikér din beslutning om at nedlukke selskabet til dine ansatte, partnere, kreditorer og andre relevante interessenter. Dette bør gøres på en klar og respektfuld måde for at minimere forvirring og uro.

Arbejd på at afvikle alle økonomiske forpligtelser, herunder betaling af kreditorer og medarbejdere. Dette kan omfatte at indgå forhandlinger om afbetalingsplaner, hvis det er nødvendigt.

Konsultér dig med en skatterådgiver for at forstå de skattemæssige konsekvenser af din virksomheds nedlukning. Der kan være skatteforpligtelser, der skal opfyldes, og det er vigtigt at planlægge, hvordan dette bedst håndteres.

Beslut dig for, hvad der skal ske med selskabets aktiver, herunder ejendomme, udstyr og eventuelle immaterielle rettigheder m.v. Dette kan omfatte salg, overførsel eller likvidation af aktiverne. Salg eller overdragelse af aktiver bør ske til markedspris, og ofte efter vurdering, hvorfor det anbefales, at dette sker i samarbejde med en revisor eller advokat.

Hold nøje styr på al dokumentation relateret til nedlukningen, herunder alle kontrakter, licenser og aftaler. Dette kan vise sig nødvendigt i tilfælde af fremtidige tvister eller juridiske spørgsmål.

Sørg for at indsende alle nødvendige dokumenter til de relevante myndigheder, såsom at afslutte selskabets registrering og indsende afslutningserklæringer.

Endelig er det vigtigt at søge rådgivning fra en advokat eller revisor, der er specialiseret i selskabsret og likvidation. De vil kunne vejlede dig gennem hele processen og sikre, at alt gøres korrekt og i overensstemmelse med loven.

Husk, at denne tekst kun tjener som en generel vejledning, og at de specifikke skridt og overvejelser kan variere afhængigt af den konkrete situation, herunder din virksomheds juridiske struktur og placering. Det er derfor afgørende at søge professionel rådgivning, der er tilpasset din specifikke situation.

Vores kunde er under tvangsopløsning

Hvis din virksomhed har en kunde, der befinder sig i en situation, hvor kunden/kundens selskab står overfor at skulle tvangsopløses, kan det være en vanskelig situation at håndtere. Tvangsopløsning er en juridisk proces, hvor en virksomhed er blevet insolvent og ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, og chancen er, at din kunde i forvejen er rigeligt udfordret.

Det bør så vidt muligt prioriteres at opretholde åben og ærlig kommunikation med kunden. Kontakt kunden snarest du bliver opmærksom på deres finansielle udfordringer. Lyt til deres bekymringer og forsøg at forstå deres situation, da det skaber de bedste forudsætninger for at samarbejde løsningsorienteret.

Før du træffer yderligere skridt, er det vigtigt at få en klar forståelse af kundens økonomiske situation. Dette kan eventuelt (og alt afhængig af kunderelationen m.v.) opnås ved at udspørge kunden og bede om relevante finansielle dokumenter og rådføre dig med din juridiske rådgiver, der også i et omfang vil kunne hjælpe dig med at få indblik i/overblik over kundens situation.

Du gør klogt i at søge rådgivning fra juridiske og/eller økonomiske eksperter, der specialiserer sig i konkurs og tvangsopløsning. Disse fagfolk kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder, forpligtelser og muligheder i forhold til kunden, ligesom de ofte qua deres erfaring bedre kan forstå og sætte sig ind i situationen også fra kundens perspektiv.

Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, kan du gå i dialog med kunden med henblik på at udarbejde en betalingsplan, der tager højde for deres økonomiske situation og kunnen. Dette kan bidrage til først og fremmest at minimere dit tab og forhåbentlig bevare forholdet til kunden. Dog skal man i dette tilfælde være opmærksom på, at der ved en efterfølgende konkursbehandling kan være mulighed for at omstøde disse betalinger, hvorefter de skal tilbagebetales.

Hvis en betalingsplan ikke er realistisk, kan det være nødvendigt at overveje juridiske skridt som at indgive en konkursbegæring eller deltage i tvangsopløsningen. Dette bør altid ske i samråd med advokat.

Under hele processen er det afgørende at bevare en professionel tilgang og udvise empati over for kunden. Selvom situationen er udfordrende, kan en respektfuld og empatisk tilgang hjælpe med at minimere konflikter.

Husk altid at prioritere din virksomheds interesser, herunder inddrivelse af eventuelle tilgodehavender, så længe det er inden for lovens rammer. Selvom situation er vanskelig for kunden, og det er væsentligt at møde kunden med empati og forståelse, jf. ovenfor, skal det helst ikke være på bekostning af eventuelle egne tilgodehavender.

FÅ JURIDISK BISTAND

Befinder du dig i en situation, hvor du er i tvivl om eller ikke har det fulde overblik over, hvordan du bedst forholder dig, må du ikke tøve med at tage kontakt til os, hvilket eventuelt kan ske gennem udfyldelse af vores kontaktformular til højre.